آرایش صورت

۲۳اردیبهشت
اگر بینی پهن دارید اینطور آرایش کنید !!

اگر بینی پهن دارید اینطور آرایش کنید !!

با آرایش ترمیمی و استفاده از رنگهای تیره و روشن فوندیشن و یا پودر می توانیم ایرادهای اعضای صورت را تا حد امکان بپوشانیم